Autodesk FeatureCAM 2019.1.1

Uživatelské prostředí 

 •  Opraveno několik chyb, které se vyskytly při přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup. V některých případech se stávalo, že se ikony nezobrazovaly zcela správně, nebo po přidání do panelu pro rychlý přístup nefungovaly dle očekávání. Také byly známy případy, při kterých nedošlo, ke správnému uložení. V některých případech mohlo docházet i k selhání při pokusu o použití přizpůsobených funkcí přes panel rychlého přístupu.
 •  Opraven problém se vstupem do vlastností featurů přes Strom součástí pomocí dvojkliku myši. 
 •  Přidán příkaz k zobrazení Držáku na pás karet. To také umožňuje přidání příkazu do panelu pro Rychlý přístup.
 •  Změněno výchozí zobrazení Frézování 3D ploch - ze stínovaného na geometrické. Vystínované zobrazení znesnadňovalo výběr původních ploch. Zobrazení Frézování 3D ploch je nyní stejné jako zobrazení ostatních typů featurů. 
 • Byly přidány tři nové možnosti výběru, které usnadňují použití příkazů "Frézování z ploch" na kartě "Featury a obrábění". Nové režimy jsou "Vybrat Výstupek", "Vybrat Kapsu" a "Vybrat Profil". Jsou přístupné z nabídky Výběr na kartě Domů, nebo z místní nabídky, která se zobrazí v podmenu v grafickém okně při výběru plochy pomocí pravého tlačítka myši. Pokud v tomto režimu zvolíte jedinou plochu kapsy, výstupku nebo profilu, systém se pokusí automaticky vybrat všechny plochy kapsy nebo výstupku.V případě komplexnějších povrchů, nemusí vždy výběrový algoritmus dokonale identifikovat potřebné plochy. Ale často můžete přidat nebo odebrat jen několik povrchů z výsledku, čímž ušetříte mnoha kliknutí.
 •  Opravena chyba, která umožňovala, aby osa indexování nebyla zarovnaná s osou polotovaru. Toto není ve FeatureCAMu podporováno a mohlo by dojít k nesprávnému výsledku v NC kódu. Při pokusu o nepodporovanou konfiguraci se nyní zobrazí upozornění.
 •  Z vlastností obrábění byla odstraněna volba Zrychlení. Tato volba se již nepoužívá, protože v minulosti došlo k vylepšení algoritmu pro odhad času potřebnému pro frézování.
 •  Opravena chyba, při níž se mohlo stát, že se instalace prováděla v jiném jazyce, než je jazyk OS.


Soustružení a dlouhotočné automaty

 •  Opraveno několik chyb, ke kterým mohlo dojít při specifickém tvaru geometrie, při kterém nástroj mohl během hrubování narušit profilovou křivku a tím by mohlo dojít ke kolizi.
 •  Opraveny dvě chyby při zahloubení na protivřetenu, u nichž při odjezdu z díry mohlo docházet ke kolizi.
 •  Vylepšena podpora vodícího pouzdra při kinematické simulaci dlouhotočných automatů. Pokud posouvající se polotovar ztratí kontakt s vodícím pouzdrem, zobrazí se chyba simulace.

 

Rozpoznání z modelu

 •  Při frézování na základě ploch modelu, FeatureCAM nyní dokáže vyvodit úhel indexování na základě ploch.
 •  Funkce Řízeného rozpoznání technologických prvků již nadále nebude viditelná v čistě soustružnických dokumentech.

 

Simulace

 •  Opraven problém, který při určitém nastavení způsoboval při 3D simulaci zobrazení kolize při vrtacích operacích.
 •  Opraveno chybné zobrazení sražení, které bylo posunuto při 3D simulaci o několik stupňů v ose C.
 •  Opraveny potíže s nasimulováním nesprávné polohy při frézování drážky, po které následovala operace závitování.


Import

 •  Obnovena možnost importu starých "GEO" souborů. To jsou soubory z raných verzí FeatureCAMu, které již mnoho let nebyly používány.
 •  Opraven problém při importu PMI informací z programu NX, kdy jednotky importovaného souboru byly v rozdílných jednotkách, než byly jednotky projektu.
 •  Opraven problém, při kterém byly izolované plochy importované pomocí IGES vytvořeny jako solid povrchy namísto standardních ploch. Tyto plochy by nebyly dostupné ve FeatureCAM Standard.